Política de calidade

BALNEARIO E TERMAS DE LUGO dispón dun balneario con hotel de 3 estrelas e a súa finalidade é manter a súa posición de liderado no sector sendo un referente para ter en conta. A calidade ha de percibirse nas súas instalacións pero sobre todo no seu servizo encamiñado sempre á percepción da excelencia por parte dos clientes. O conxunto de actividades que se desenvolven en BALNEARIO E TERMAS DE LUGO S.L. van orientadas a satisfacer as necesidades e expectativas dos nosos clientes fomentando a accesibilidade destes e a permitir a súa fidelización sempre desde o marco da calidade, dirixindo os nosos esforzos cara á mellora constante e aplicando os principios de responsabilidade social aos nosos empregados.

Para o logro dos nosos obxectivos, todos debemos implicarnos, achegando e recibindo a información, formación e motivación adecuadas para asegurar e mellorar de forma continua a calidade en toda a organización. A implicación de todos é fundamental para a consecución, o mantemento e a mellora deste nivel de calidade do servizo e de profesionalidade do persoal de BALNEARIO E TERMAS DE LUGO S.L.

En BALNEARIO E TERMAS DE LUGO S.L. potenciamos que cada unidade de servizo adquira un nivel de autosuficiencia e autonomía potenciando as actividades de auto inspección e autocontrol, desenvolvendo a polivalencia do persoal pertencente a cada unidade e fomentar a integración nas diversas causas dos problemas dos grupos de traballo. O BALNEARIO E TERMAS DE LUGO S.L. ha de ser unha organización que transmita unha imaxe de flexibilidade e adaptación ás necesidades dos clientes potenciando un servizo de calidade orientado á excelencia do mesmo, tendo sempre como premisa o respecto e o cumprimento da lexislación vixente, sen esquecernos do compromiso co medio ambiente e a contorna social.

Compromiso responsable orientado á redución de impactos xerados polo consumo de materiais, auga e enerxía, e á xestión adecuada dos residuos xerados propiciando a reciclaxe no desenvolvemento da nosa actividade. Pero tamén é un compromiso coas persoas, favorecendo o desenvolvemento persoal e profesional dos traballadores, desenvolvendo a polivalencia do persoal pertencente a cada unidade e fomentando a integración nas diversas causas dos problemas dos grupos de traballo.

BALNEARIO E TERMAS DE LUGO S.L. estende devanditos compromisos involucrando a provedores e clientes. A participación de todos é fundamental para dar cumprimento aos devanditos principios e avanzar cara á mellora continua.