Termalismo social

O prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria 2020 de Termalismo Social atópase aberto

¿Qué é o Programa de Termalismo Social?

Programa de Termalismo Social é un servizo complementario ás prestacións do Sistema da Seguridade Social que ten por obxeto proporcionar aos/ás pensionistas que por prescripción facultativa precisen os tratamentos que se presten nos balnearios e que reúnan determinados requisitos ao acceso a prezos reducidos a este tipo de establecementos, contribuíndo a mellorar a calidade de vida das persoas maiores, así como a promoción do envellecemento activo, a mellora da saúde e a prevención da dependencia.

A finalidade do Programa de Termalismo Social son os tratamentos termais por prescripción facultativa, que ten como obxectivo a rehabilitación dunha doenza ou a prevención e/ou curación das chamadas enfermidades invalidantes.

¿Quénes poden participar no Programa Termalismo Social?

Teñen acceso ao Termalismo Social os pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente  do Sistema da Seguridade Social español, os pensionistas de viudedade con cincuenta e cinco anos ou máis de idade do Sistema de Seguridade Social español, os pensionistas por outros conceptos e perceptores de prestacións ou subsidios de desempleo con sesenta ou máis anos de idade ou ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social española, con sesenta e cinco o máis anos de idade.

Outros requisitos para participar en Termalismo Social son valerse por sí mesmo para realizar as actividades básicas da vida diaria, non padecer alteraciónss de comportamento que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermedad infecto contaxiosa, necesitar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
O solicitante pode ir acompañado do seu cónxuxe, para o que non se exixen os requisitos de pensión e idade.

¿Qué servizos ofrece o Programa?

O programa de Termalismo Social ofrece os seguintes servizos:

  • Aloxamento e manutención en réximen de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.
  • Tratamentos termais básicos, que inclúen a prescripción do tratamento polo médico do balneario, a impartición do tratamento termal que, en cada caso, prescriba o médico e o seu posterior seguimento médico.
  • Realización de Actividades de animación.
  •  Póliza colectica de seguro turístico.

Hai turnos de 12 días (11 noites) e de 10 días (9 noites).
En todo caso os usuarios do Programa realizan os desprazamentos os balnearios directamente polos seus propios medios.

¿Cándo e cómo se solicita praza no Programa Termalismo Social?

O prazo de presentación de solicitudes para o 2020 contempra dous turnos:

• Para os meses de Febreiro a Agosto, ambos inclusive:

 •    con prioridade de adxudicación de praza: ata o 10 de Xaneiro de 2020
 • para inclusión en Lista de espera: ata o 14 de Maio de 2020

• Para os meses de Setembro a Decembro, ambos inclusive:

 •      con prioridade de adxudicación de praza: ata o 15 de Maio de 2020
 • para inclusión en Lista de espera: ata o 30 de Outubro de 2020

Sódese descargar a solicitude para o programa Termalismo Social na páxina web do Imserso: » descargar solicitude

As solicitudes pódense presentar persoalmente ou por correo, en :

  • Nos Centros de Maiores ou nas Dirección Territoriais do IMSERSO correspondentes ao domicilio habitual do interesado
  • Nos órganos que designen as Comunidades Autónomas que asuman funcións e servzos do Imserso.
  • Nos  Servizos Centrais do Imserso.

A dirección de correo para o envío das solicitudes é a seguinte :

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO
Apartado de Correos número 61285
28080 MADRID

Tamén pode cumprimentar  a súa  solicitude a través da páxina web do Imserso:
» realizar solicitude en línea

MáIs información sobre Termalismo Social:

Termalismo Social. Web do Imserso

Web do Imserso (principal)