Nota legal

En cumprimento do artígo 10 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa.

Denominación social Balneario y Termas de Lugo, S.L.
CIF  B27295898
Domicilio social Barrio del Puente s/n CP 27004 Lugo
Teléfono 982 221 228
Dirección de correo electrónico [email protected]
Datos de inscripción no Rexistro Mercantil Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo Tomo 321 Hoja LU-9280 Inscripción 1ª folio 109

Política de privacidade e Protección de datos personais
A visita a este Website non supon que o usuario esté obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. No caso de que proporcione o usuario algunha información de carácter persoal, os datos recollidos  neste website serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacions e dereitos que recolle o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo a protección das persoas físicas no que respecta o tratamento de datos personais e a libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Reglamento xeral de protección de datos). Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados os ficheiros de carácter persoal dos que é responsable Hotel Balneario de Lugo, que cumprirá coa súa obriga de notificación previa a Axencia de Protección de Datos, da creación de ficheiros de carácter persoal e así mesmo comunicará a citada Axencia, os cambios que se produzcan na finalidade do ficheiro automatizado, no seu responsable e na dirección da súa ubicación. O Rexistro Xeral de Protección de Datos inscribirá os ficheiros, asegurándose Hotel Balneario de Lugo, que as notificacions se axustan os requisitos exixibles.

Así mesmo Hotel Balneario de Lugo, adoptará tódalas Medidas de Seguridade en relación cos ficheiros e os datos tratados neles, de acordo co previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consinten  a incorporación dos  seus datos aos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal dos que sexa responsable Hotel Balneario de Lugo, así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos co fin de que poidan ser utilizados por Hotel Balneario de Lugo, cunha finalidade comercial, financieira, de personalización, operativa e actividades propias do seu obxeto social, autorizando expresamente a Hotel Balneario de Lugo, para a extracción e almacenamento de datos co obxeto de adecuar as súas ofertas ao perfil particular, Hotel Balneario de Lugo, poderá conservar os seus datos unha vez finalizada toda a relación co usuario para cumprir obrigacións legais.

O titular dos datos comprométese a comunicar por escrito a Hotel Balneario de Lugo, calquer modificación nos datos aportados. O titular autoriza a empresa Hotel Balneario de Lugo, a remitirlle información e publicidade relacionada coa actividade propia da empresa que pode resultar do seu interese, a través de calquer medio de comunicación (teléfono, sms, fax, e-mail, correo, Internet ou calquer outro medio electrónico). O consentimento entenderase prestado en tanto non comunique por escrito a revocación do mesmo.

Hotel Balneario de Lugo, adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.

Os usuarios que faciliten os seus datos de carácter persoal, prestan o seu consentimento expreso para que poidan ser comunicados para a súa utilización a Hotel Balneario de Lugo, para a realización de actividades propias do seu obxeto social. Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal quedan informados que dita comunicación  prodúcese no mesmo momento no que proporcionan os datos a Hotel Balneario de Lugo.

Os usuarios con datos que sexan obxeto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os dereitos de oposición, acceso e información, rectificacion, cancelación dos seus datos e revocacion da súa autorizacion sen efectos retroactivos nos términos especificados no Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e álibre circulación deste datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Reglamento xeral de protección de datos).Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo comunicación por escrito a Hotel Balneario de Lugo, á dirección Barrio del Puente s/n CP 27004 Lugo Ref: Protección de Datos.

No momento de proceder á recollida dos datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxeto de recollida. A negativa a proporcioar os datos calificados obrigatorios supoñera a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxeto de que poidan prestarse de modo más óptimo os servizos ofertados.

No  caso de que os usuarios deste Website deberan facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder a alguns dos servizos ofertados poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que Hotel Balneario de Lugo., poidese enviar sempre que non esté ligada estrictamente a finalidade para a que se solicitou o servizo.

Hotel Balneario de Lugo., poñerá a disposición dos usuarios que se inscribiran nalgún tipo de listaxe de correo dentro desta Website os mecanismos adecuados para darse de baixa da mesma.

Responsabilidade
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicions aquí dispostas, así como a calquer outra disposición legal que fose de aplicación.
O prestador exímese de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio o cal efectuará ademáis paradas periódicas por mantementos técnicos.
Ademáis, o prestador resérvase o dereito  a modificar calquer tipo de información que poidera aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación na web do prestador.

Uso de Cookies
O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de texto que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina). Trátase dunha técnica usada de maneira habitual na Internet para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibes para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, éste non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador comprométese á retirada inmediata de calquer contido que poidera incumprirr á lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orden pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

» máis información

Política anti-spam

O prestador declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e a calquer tipo de conducta ou manifestación coñecida como “spam”, así mesmo declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas. Por tanto, o prestador garantiza ao usuario que baixo ningún concepto os datos persoais recollidos no sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

No caso de que aínda así un usuario reciba comunicacións sen dar o seu coñecemento expreso, pode cancelar a suscripción dende os enlaces que se proporcionan na propia comunicación, ou porse en contacto con nos a través do formulario de contacto que se manten no sitio web, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

Google Analytics

Google Analytics é un servizo de análise de datos estadísticos prestado pola empresa Google política de privacidade). balneariodelugo.com utiliza este servizo para realizar un seguimento das estadísticas de uso do mesmo.
Google Analytics utiliza cookies para axudar ao sitio web a analizar datos estadísticos sobre o uso do mesmo (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información que xenera a cookie (incluindo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por conta nosa co  propósito de xerar información estadística sobre o uso de balneariodelugo.com, Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así o requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google.
Pode Vostede rechazar o tratamento dos datos ou a información rechazando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, de facelo, limitará a plena funcionabilidade de balneariodelugo.com. Ao utilizar este sitio web, da o seu consentimento ao tratamento de información por Google na forma e para os fins arriba sinalados.